کودک و نوجوان
1398/01/25 11:11

آیا می دانید کودک آزاری چیست؟

تنها گذاشتن کودک در منزل
کتک زدن و تنبیه بدنی
محروم کردن کودک از بازی
سرزنش کردن کودک در حضور دیگران
مسخره و تحقیر کردن کودکان
قرار دادن کودک در مکان های ترسناک
مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک
بهره کشی و توقعات نامعقول از کودک
محروم کردن کودک از محبت و آغوش گرم
استفاده نادرست از داروی خواب آور برای کودک
استفاده از مواد مخدر در حضور کودک

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :