کودک و نوجوان
1397/05/02 10:42

زمانیکه کودکان کار بد بی خطر می کنند

زمانیکه کودکان کار بد بی خطر می کنند، مانند:
_ دست کردن در بینی
_ در دهان کردن اشیاء
_ دست‌کاری کردن اعضای بدن 
_ ناسزا گفتن
_سر کوبیدن یا خود را پرت کردن.

بهترین عکس‌العمل این است:
-ابتدا حواس کودک را پرت کنید.
-دائم به کودک تذکر ندهید.
و در آخر از بی توجهی فعال استفاده کنید یعنی به کار فرزندتان بی اعتنا باشید.در اصل مدیریت غیر مستقیم جایگزینی بایداعمال شود.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :