کودک و نوجوان
1397/06/11 08:57

مهارتهای اجتماعی ضعیف و ناسازگاری های اجتماعی کودکان

مهارتهای اجتماعی ضعیف و ناسازگاری های اجتماعی کودکان، معمولاً زاییده روابط نامطلوب با والدین می باشد. کودکانی که از آموزش مهارتهای اجتماعی، راهنمایی و تشویق محروم بوده اند، مفاهیم نادرستی از جهان می یابند و در بزرگسالی احتمال دارد دشمن اجتماع شوند. طرد و جدایی کودک از والدین، به ویژه مادر، موجب عدم توانایی برقراری ارتباط عاطفی سالم و صحیح در کودکی و هنگام بلوغ خواهد شد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :