چگونه با کودکانی که روی در و دیوار نقاشی می کنند رفتار کنیم ؟